vineri, 12 februarie 2010

Rig veda

RIG-VEDA 10-121-1
``MALAIMASTE NA SAS CI KHANCI CI VARESO,
OKONA NA SASAS CI NABAH,CI PRABAL OPRAL,
OKONA SO UCHARELAS GADAUA SASTO SUNDAL?
ANDE SAVESKI KUCHI SASAS HHUTILDO?
OKONA CI SASAS CI MERIPEN CI BIMERIPEN,
OKONA CI SASAS CI DIVES CI REAT,CI VUDUD,CI TAMLIPE,
TOKAM O YEK ASIBENALO JIUVINDO,PHURDELAS SHEDISARDO,
ANDE PESTE HHUTILDO.``

NAAYRAM
http://rmy.wikipedia.org/wiki/Shopni:Lekhavipen

Niciun comentariu: