miercuri, 2 septembrie 2009

EK PHURD PHANGELMA

SODEDIVAR ROMANES VAKERAV
EK DORI GIESTAR PHANGELMA
CHIBATAR DUR DURIAVOL HAKIARAV

BUTE BUTIVAR PUCHLIAILEM
KADAIA RUPALI BUTI SO SI?
VAG-YOGA ANDAR AMARO THEM.

Niciun comentariu: